http://chaoti.csignal.org/sprites/X-W-pilot-icon.gif